Last edited by Shakagore
Saturday, August 1, 2020 | History

2 edition of Y Cwmni Gyrfa yng Ngogledd Orllewin Cymru = found in the catalog.

Y Cwmni Gyrfa yng Ngogledd Orllewin Cymru =

Careers Company (North West Wales).

Y Cwmni Gyrfa yng Ngogledd Orllewin Cymru =

The Careers Company in North West Wales.

by Careers Company (North West Wales).

  • 192 Want to read
  • 11 Currently reading

Published by Y Cwmni Gyrfa (Gogledd Orllewin Cymru) = The Careers Company (North West Wales), 1997. in Caernarfon .
Written in English


The Physical Object
Pagination1 portfolio
ID Numbers
Open LibraryOL17151249M

PhD yn rhoi sylfaen gadarn i fyfyriwr o Fangor ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. hyd yn oed yng Ngogledd Orllewin Cymru. “Fel cwmni cymharol fychan, gyda chyllid ac adnoddau cyfyngedig, mae newid y cynllun busnes wedi bod yn her wirioneddol. Mae cerddoriaeth Gymraeg, fel cerddoriaeth ieithoedd lleiafrifol eraill, wedi bod mewn. Trwy ei swydd mae Steffan wedi gweld sut mae’r newidiadau mawr yn y diwydiant cerddoriaeth yn effeithio ar bawb sy’n ymwneud ag o, hyd yn oed yng Ngogledd Orllewin Cymru. “Fel cwmni cymharol fychan, gyda chyllid ac adnoddau cyfyngedig, mae newid y cynllun busnes wedi bod yn her wirioneddol.

Cwmni o India fydd yn trefnu y gwyliau a Kamal yn gogydd. Mewn partneriaeth â Neuadd Ogwen yn ogystal â sefydliadau a busnesau eraill yng Ngogledd Cymru, dwi wedi trefnu cyfres o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau ar gyfer hyfforddwyr awyr agored sy'n siarad Cymraeg ac unigolion sy'n siarad Cymraeg sydd â diddordeb yn yr awyr agored. Mae angen inni yn y dyfodol agos ystyried sut yr ydym yn cefnogi ac yn meithrin y rhai a allai ystyried dawns fel gyrfa." Dywedodd Fearghus Ó Conchúir, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: “Mae llwyddiant dawns yng Nghymru yn dibynnu ar lawer o wahanol sefydliadau yn cydweithio.

  Ymhlith y prosiectau y mae EIP Wales yn eu hannog a’u cefnogi mae: rheoli clwy tatws, ymchwilio i’r Gadwyn gyflenwi Grawn Organig Hynafol, y posibilrwydd o dyfu Sêr Gwyn yng Ngogledd Cymru. gan y diwydiant, ni ddylai Croeso Cymru arwain hyn. - Canfyddiadau ynghylch twristiaeth fel gyrfa – gwneir llawer o waith da ar Ynys Môn drwy brosiect peilot y gellid ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill.


Share this book
You might also like
From Britain with love

From Britain with love

California expert witness guide

California expert witness guide

Soft drinks manufacturers.

Soft drinks manufacturers.

They saw it happen; an anthology of eye-witnesses accounts of events in British history, 1897-1940.

They saw it happen; an anthology of eye-witnesses accounts of events in British history, 1897-1940.

Industrial law

Industrial law

Two years of economic progress.

Two years of economic progress.

Lets collect cottagewares.

Lets collect cottagewares.

Evaluating information technology in the arts and humanities

Evaluating information technology in the arts and humanities

CQ new mobile handbook.

CQ new mobile handbook.

Concept seven-nine

Concept seven-nine

106-2 Hearing: Lessons Of NAFTA For U.S. Relations With The Americas, S. Hrg. 106-751, April 27, 2000

106-2 Hearing: Lessons Of NAFTA For U.S. Relations With The Americas, S. Hrg. 106-751, April 27, 2000

Y Cwmni Gyrfa yng Ngogledd Orllewin Cymru = by Careers Company (North West Wales). Download PDF EPUB FB2

Gwasanaeth byw Cymraeg gan BBC Cymru sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf a'r gorau o Gymru ar flaenau eich bysedd. News and more in Welsh by the BBC. Dros eu gyrfa, mae tîm rygbi Cymru wedi ennill y Chwe Gwlad 26 o gwaith, y diweddara yn Mae Baner Cymru yn cynnwys gefndir gwyrdd a gwyn, gyda draig goch yn y ganolfan.

Mae y baner wedi cael ei gwneud yn swyddogol yn ; fodd bynnag, mae’r symbolaeth o fewn iddo wedi gael ei ddefnyddio ers canrifoedd i gynrychioli Cymru. Mae dysgwraig sy’n hanu o orllewin Swydd Efrog, wedi ennill cwrs Dysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn, sef y ganolfan iaith a diwylliant yng ngogledd orllewin Cymru.

Enillodd Sarah Zylinski, a ddechreuodd ddysgu Cymraeg ym mis Ionawr, y cwrs trwy gymryd rhan mewn arolwg ar-lein o’r enw ‘Dweud eich Dweud’ gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg. Mae'r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n cefnogi gofalwyr sy'n oedolion yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Rydym yn cwmpasu Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn ac mae gennym swyddfeydd ym Mangor, Penrhyndeudraeth, Bae Colwyn a Llangefni. Rydym yn darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog ac mae croeso i ofalwyr gysylltu â ni a gofyn am wasanaeth yn Gymraeg neu yn.

Mae Matthew Jones, awdur Welsh Rugby Quiz Book, yn edrych ar y cefndir i Deadballine, rhwydwaith Y Cwmni Gyrfa yng Ngogledd Orllewin Cymru = book gefnogwyr rygbi Gorllewin Cymru. Matthew Jones, author of the Welsh Rugby Quiz Book, looks at the background to Deadballline, a new network for West Wales rugby fans.

Derbyniodd Cris wobr Cydweithredydd Cymraeg y Flwyddyn yn a Phencampwr Mentrau Cymdeithasol Cymru y Flwyddyn yn Cefnogodd Cris bryniant cymunedol Y Tafarn Sinc lle cododd o bobl dros £, i brynu’r dafarn eiconig yng Ngogledd Sir Benfro.

Y gobaith yw y bydd y gyfrol yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau sy’n werthfawr gan gyflogwyr fel dadansoddi, cyfathrebu, gweithio’n annibynnol a chydweithio.

Consequently, I felt that there was a need for a book showing Welsh as a dynamic entity which could be used in a. Gweithiwr cynghori ar gyfer dinasyddion yr UE yng Ngogledd Cymru nad ydynt o’r DU.

Gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r dyfarniad i Rwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarth Gogledd Cymru am weithiwr cynghori arbenigol i roi cyngor a chanllawiau i ddinasyddion yr UE yng Ngogledd Cymru.

Ar ôl gorffen ei addysg yng ngogledd Cymru, aeth i Lundain i astudio celf yn yr Ysgol Argraffu a Chelf Graffeg yno. Mae wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn yn.

Môr Mam Cymru yw enw pasiant newydd a gynhelir ym mro Amlwch fis Ebrill Fe geir ynddo hanes a dylanwad y môr ar fywyd a diwylliant y gymuned yng ngogledd Môn. Mae 3 chyfle cyffrous i weithio fel Mentor STEM amser llawn ar gael yng Ngogledd-orllewin Cymru. 1 yn Ynys Môn, 1 yng Ngwynedd ac 1 yng Nghonwy.

O ganlyniad, mae’n hanfodol i ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg. “Mae presenoldeb niwclear cryf yng ngogledd orllewin Cymru yn barod, gyda gweithgareddau datgomisiynu ar waith yng ngorsafoedd pŵer Trawsfynydd a Wylfa. Mae hi’n bwysig bod mentrau fel hyn yn cael eu datblygu. “Rydyn ni’n credu nad yw hi’n fater o ynni adnewyddadwy neu niwclear, oherwydd mewn gwirionedd mae’r naill yn ategu’r llall.

Darganfod pam, darganfod sut, darganfod ble, darganfod addysgu yng Nghymru. Trwy ymweld â'n gwefan, rydych chi wedi cymryd y camau cyntaf i fanteisio ar yrfa mewn addysgu yng Nghymru.

Mae gennym yr holl wybodaeth y bydd angen arnoch er mwyn dod yn athro neu ddatblygu eich gyrfa. wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru gydag uchelgais o dwf, cynaliadwyedd neu gynllunio olyniaeth. Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth.

Dim ond aelodau o staff sy’n gyflogedig ac sydd â chymwysterau Lefel 3 neu uwch all gymryd rhan. Mae Cam 1, y modiwl Dadansoddi Busnes Strategol yn cael ei gynnal gan arweinydd busnes/penderfynwr. Cyfrifoldeb y Rôl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio i'r adran gasglu newyddion, yn bennaf yn y Gogledd Orllewin.

Bydd disgwyl ichi ddod o hyd i straeon gwreiddiol o'r ardal gan greu pecynnau creadigol ar gyfer ein gwasanaethau.

O bryd i'w gilydd bydd angen darlledu yn fyw ar radio a theledu. Byddai profiad o hyn yn fanteisiol. Ers hynny, mae Christine wedi arbenigo yn y maes hwn, gwella ei gwybodaeth am newid technegol ac wedi parhau i ganolbwyntio ar ddatblygiad a thwf timau.

Mae Christine yn byw yng Ngogledd Cymru ac mae ganddi ddwy ferch. Mae’n gwirfoddoli’n rheolaidd fel Hyfforddwr UKCC Lefel 4 a Beirniad ar gyfer Trampolinio a Thrampolinio Mini Dwbl. Dan. yn y gogledd ac mae’r nifer fwyaf o swyddi yn y maes i’w gweld yng ngogledd-orllewin y rhanbarth.

(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ) Dyma rai o’r swyddi y gallech eu hystyried: Peiriannydd Mecanyddol, Gweithiwr Ailgylchu, Biolegydd, Technegydd Tyrbinau, Gosodwr Waliau Ceudod a Amgylcheddwr.

Mae’r cwmni hwn, a sefydlwyd yn wreiddiol gan Goleg Menai, yn gweithredu fel asiantaeth gyflogaeth i gynyddu nifer y prentisiaid ym myd adeiladu a pheirianneg yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Yn yr adroddiad terfynol, mae'r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth y DU a Hitachi—y cwmni o Siapan sy’n gyfrifol am y datblygiad—i fanteisio ar nodweddion daearegol arbennig y safle a sgiliau’r trigolion sy’n gweithio yn yr ardal wrth ystyried cynlluniau ariannu newydd sy’n cynnig posibliadau ar gyfer adfer y.

Rhowch gynnig ar ein cwis, neu edrychwch ar wahanol ddiwydiannau i gael gwybod rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael i chi yng Ngogledd Cymru. Unwaith y byddwch wedi penderfynu ar lwybr gyrfa, gallwch ddefnyddio'n gwefan i ganfod pa gwrs neu gyrsiau sydd eu hangen arnoch i'ch helpu i /5(12).

Diffyg profion Covid yng Nghymru yn “bryderus iawn” 27/03/ Wrth ymateb i’r datganiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mai dim ond 5, o brofion Covid sydd wedi’u cynnal yng Nghymru, dywedodd Gweinidog Iechy.Cyfradd llai am docynnau mewn sinema eraill ledled Cymru. O leiaf 1 digwyddiad dangosiad a Holi ac Ateb am ddim/rhwydweithio a gynhelir yng Ngogledd neu Orllewin Cymru bob mis a mynediad i bob digwyddiad arall ledled Cymru.

Cyfradd llai am docynnau Gwobrau Cymru a chynigion gwestai gan ein partneriaid. Hawliau pleidleisio ar gyfer Gwobrau Cymru.Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis.

Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata.